ವೈಶಾಖ ಮಾಸ

ಈ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು
 • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ (ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ)
 • ಗಂಗಾ ಪೂಜ (ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ)
 • ಮೋಹಿನೀ ಏಕಾದಶಿ (ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ)
 • ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ; ವೈಶಾಖ ಸ್ನಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ)
 • ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ (ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ)
 • ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ
 • ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ
 • ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ
 • ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ 
 • ಬಸವ ಜಯಂತಿ
 • ರಾಮಾನುಜ ಜಯಂತಿ